Subsidie – EFS Duurzame Inzetbaarheid 2019

Onze dienstverlening onder ‘Rendement van Geluk’ kan in aanmerking komen voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019, zoals hieronder nader omschreven.

Subsidie – ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019 (bedrijven/instellingen)

Het doel van deze regeling is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Werkgevers, zowel van bedrijven als van (overheids-) instellingen, kunnen subsidie aanvragen voor advies door een externe adviseur waarmee zij meer mensen langer en productief aan het werk kunnen houden en om leeftijdsbewust personeelsbeleid in te zetten.

Een project in het kader van deze regeling heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door het verkrijgen van advies met een implementatieplan of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog aanpassen van de organisatie van het werk.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
Belangrijkste voorwaarden
 • De organisatie (aanvrager) moet tenminste twee werknemers in loondienst hebben;
 • Een project mag hoogstens twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna. De beoordelingstermijn van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 18 weken;
 • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van externe adviseur. Per adviseur moeten twee referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd. Deze hebben betrekking op de kennis en ervaring van de beoogde adviseur op het terrein van duurzame inzetbaarheid.
 • Enkel de directe kosten van de externe adviseur (de uren) zijn subsidiabel. Het uurtarief wordt afgetopt op € 100,- per uur. Dit kan gaan om een ingehuurde adviseur van een adviesbureau of O&O fonds;
 • Het project dient minimaal een omvang te hebben van € 12.000 aan subsidiabele kosten (waarvan € 6.000 subsidie);
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project, moet in het advies of verslag worden opgenomen, hoe het personeel betrokken is geweest;
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen: bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten, en btw en kosten gemaakt voor scholing.

 

Budget & bijdrage

In 2019 is er per tijdvak € 15 miljoen beschikbaar. In 2019 is de maximale subsidiebijdrage € 12.500 per project. Het subsidiepercentage is 50%.

Indiening & beoordeling

Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 8 april tot en met 12 april 2019, 17.00 uur. Voor het beoordelen, ingang zetten en afwikkelen van het ESF-subsidietraject werken wij samen met Subsidiebureau Nederland. Het subsidietraject kan grotendeels op basis van no cure, no pay worden verzorgd.

Geen reactie's

Geef een reactie