Onze gegevens & voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer:
Rendement van Geluk gevestigd te Enschede, hierna te noemen: Opdrachtnemer

 

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht voor advisering, onderzoek, analyse, training, coaching.

 

1.4 Rendement van Geluk:
Aanbod van diverse programma’s waarin ondernemingen en haar medewerkers worden begeleid in het vergroten en waarborgen van het persoonlijk geluk van hun medewerkers.

 

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

 

2.2 Alle aan Opdrachtnemer verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Opdrachtnemer werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

 

2.3 Aan Opdrachtnemer verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een Opdracht zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: communicatie

3.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Opdrachtnemer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 

3.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Opdrachtnemer verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Opdrachtnemer het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

 

3.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1 Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

 

4.2 Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Het voor haar dienstverlening aan Opdrachtnemer toekomende honorarium wordt door haar aan Opdrachtnemer in rekening gebracht doormiddel van een uurtarief of vast honorarium. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

 

5.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van zaken die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Opdrachtnemer beïnvloeden.

 

5.3 Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta.

 

5.4 Verrekening door Opdrachtgever van door Opdrachtnemer voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

5.5 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, in verzuim en zal Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Opdrachtnemer te voldoen kan Opdrachtnemer de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

 

5.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

5.7 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 6: Informatie van Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht.

 

6.2 Opdrachtnemer kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.

 

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verschafte informatie.

 

6.5 Indien opdrachtgever aanpassingen respectievelijk wijzigingen van de opdracht wenst, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever van de consequenties van deze gewenste aanpassing (in het bijzonder ten aanzien van de te betalen vergoeding respectievelijk de te verwachten declaratie) nader informeren.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

 

7.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

7.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

7.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzonden (email)berichten Opdrachtnemer niet hebben bereikt.

 

7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

7.8 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Alle reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zullen na ontbinding niet ongedaan gemaakt kunnen worden. De vergoeding als bedoeld in artikel 6:272 BW zal worden gelijkgesteld met hetgeen Opdrachtnemer ter zake de reeds verrichte werkzaamheden in rekening heeft gebracht en nog in rekening zal brengen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Opdrachtgever verwijst hiervoor naar hetgeen Opdrachtgever hierover heeft opgenomen in de Rendement van Geluk Privacy- en cookieverklaring).

 

Artikel 10: Verval van recht

10.1 Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Opdrachtnemer, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

 

10.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 11: Diversen

11.1 Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Almelo is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaan.

 

11.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 

11.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

11.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Indien de wijziging in de algemene voorwaarden tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer bevoegd wordt een prestatie te verschaffen die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden. Opdrachtgever is in alle gevallen gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Privacy

Privacy

Rendement van Geluk is een handelsnaam van Neutralis VOF, hierna te noemen Neutralis. Neutralis is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Wat wij doen om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring lezen. De handelswijze van Neutralis is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
  2. Marketingactiviteiten;
  3. Beveiligingsniveau;
  4. Rechten van betrokkenen;
  5. Contactgegevens;
  6. Aanpassen privacyverklaring.

 

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Neutralis verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Rendement van Geluk. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk toe op coaching. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Rendement van Geluk te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

 

2. Marketingactiviteiten

Neutralis houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden geanonimiseerd.

 

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden.

 

3. Beveiligingsniveau

Neutralis beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

 

4. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) jouw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Rendement van Geluk

t.a.v. directie

Marssteden 70

7547 TD Enschede

info@neutralis.nl

 

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.neutralis.nl) worden gepubliceerd.

 

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

De inzet van het Gelukkig Leven Programma kan resulteren in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af!

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.